I. OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI

1. WNIOSEK DO DOFINANSOWANIA word

Punkty 4.3 i 4.4 wniosku o dofinansowanie nie dotyczą jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych.

2. Załącznik według wzoru „E” word 
– pomoc publiczna (należy wypełnić właściwy załącznik zgodnie z danymi wzoru E),  

2.1. Załącznik nr 1 do wzoru „E” excel male,

2.2. Załącznik nr 2 do wzoru „E” excel male,

2.3. Załącznik nr 3 do wzoru „E” word,

2.4. Załącznik nr 4 do wzoru „E” excel male,

3. Oświadczenie o zabezpieczeniu i wysokości środków własnych na realizację zadania według wzoru „B” word

4. Oświadczenie o wyborze wykonawcy według wzoru „A” word, „A1” word lub A2 n doc,

5. Harmonogram realizacji zadania (wybrany załącznik C) excel male:

- zbiorniki wodne
- zabezpieczenie przed powodzią
- stacja uzdatniania wody
- przydomowe oczyszczalnie
- plany i programy
- oczyszczalnia ścieków
- kanalizacja sanitarna
- badanie jakości wody 
- wodociąg
- kanalizacja deszczowa/oczyszczalnia wód deszczowych

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych według wzoru „K” word,

7. Oświadczenie KPOŚK według wzoru „D” word,

8. Oświadczenie o przyłączach według wzoru „G” word,

9. Harmonogram wypłat środków oraz spłaty rat pożyczki według wzoru „J” word,

10. Karta danych analizy ekonomicznej według wzoru „F” word.