"CIEPŁE MIESZKANIE" - DOKUMENTY PROGRAMOWE

 1. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji,
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji,
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w formie dotacji,
 4. Lista gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2021 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego pm10 i pm2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu
 5. - Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”
  - Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”: Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Programu,

 6. - Makieta wniosku o płatność (dla gminy) w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”,
 7. - Makieta wniosku o dofinansowanie (dla gminy) w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”
 8. - Metodyka szacowania efektu ekologicznego,
 9. - Umowa o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” wraz z załącznikami (zawieraną miedzy wfośigw i gminą):

   - Załącznik nr 2 – Wytyczne dla Gmin

   - Załącznik nr 3 – Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

   - Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna WFOŚiGW

   - Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna Gminy

   -  Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna współadministratorów

 10.  Wytyczne do przeprowadzenia kontroli przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” wraz załącznikami:
   - Załącznik nr 1. Wzór informacji pokontrolnej z kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,


  WERSJE EDYTOWALNE DOKUMENTÓW