RODZAJ DOFINANSOWANIA - "PRZEKAZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH"
DLA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCHAby uzyskać szczegółowe informacje na temat poszczególnych typów zadań w danej dziedzinie zapoznaj się z:


 

DOSTĘPNE TYPY ZADAŃ DO DOFINANSOWANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W DZIEDZINIE
INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA


Propagowanie i wymiana wiedzy w obszarze różnorodności biologicznej, ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów oraz zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza i klimatu.


Priorytety z listyTypy zadańKto może uzyskać dofinansowanieFormy dofinansowaniaProcent dofinansowania
B.V.1.1. Propagowanie i wymiana wiedzy w obszarze różnorodności biologicznej, ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów oraz zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza i klimatu.1. Szkolenia, konferencje, seminaria skierowane do dorosłych, warsztaty dla dzieci i młodzieży.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewoda świętokrzyskiprzekazanie środków finansowychdo 90 % kosztów kwalifikowanych
B.V.1.1. Propagowanie i wymiana wiedzy w obszarze różnorodności biologicznej, ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów oraz zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza i klimatu.2. Warsztaty, wyjazdy edukacyjne dla dzieci i młodzieży.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewoda świętokrzyskiprzekazanie środków finansowychdo 80 % kosztów kwalifikowanych

Aktywizacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju, kształtowanie postaw proekologicznych i upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju


Priorytety z listyTypy zadańKto może uzyskać dofinansowanieFormy dofinansowaniaProcent dofinansowania
B.V.1.2. Aktywizacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju, kształtowanie postaw proekologicznych i upowszechnianie idei zrównoważonego rozwojuProgramy edukacyjne, konkursy, materiały drukowane i multimedialne, kampanie informacyjno-edukacyjne, inne projekty edukacyjne. Kampanie informacyjno-edukacyjne prowadzone z wykorzystaniem środków masowego przekazu - telewizji, radia i prasy.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewoda Świętokrzyski, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiskaprzekazanie środków finansowychdo 80 % kosztów kwalifikowanych; kampanie informacyjno - edukacyjne prowadzone z wykorzystaniem środków masowego przekazu: koszty produkcji programów i spotów - do 50 % k.kw; koszty emisji programów i spotów - do 50 % k.kw.; wydruk/emisja artykułów prasowych - do 50 % k.kw. Film: produkcja i emisja, czas trwania - minimum 15 minut, tłoczenie/ powielanie kopii filmu na nośnikach elektronicznych - do 70 % k.kw.

Rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.


Priorytety z listyTypy zadańKto może uzyskać dofinansowanieFormy dofinansowaniaProcent dofinansowania
B.V.1.3. Rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.Budowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej przy bazach edukacji ekologicznej/poza bazami edukacji ekologicznej pod warunkiem, że ww. infrastruktura będzie służyć edukacji ekologicznej przez okres co najmniej 3 lat.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewoda świętokrzyskiprzekazanie środków finansowychdo 50 % kosztów kwalifikowanych