Zadania z zakresu innych działań ochrony środowiska (przedsięwzięć międzydziedzinowych i innych) ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
dotacja do wyczerpania środkówo 10% różnicy pomiędzy planowanymi kosztami kwalifikowanymi zadania zgodnie z Programem Operacyjnym a wartością uzyskanego dofinansowania ze środków zagranicznychnie dotyczy