Kompleksowa realizacja przez gminy systemów indywidualnych oczyszczalni ścieków na wydzielonych, ujętych w „Programie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego” na obszarach, gdzie budowa komunalnych sieci kanalizacyjnych nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty.


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
pożyczka oprocentowana w wysokości 2,5% , z możliwością umorzenia do 20 %do 95 % kosztów kwalifikowanychna okres do 10 lat łącznie z okresem karencji w zależności od kondycji finansowej wnioskodawcy