Wykonanie nowych, rozbudowa lub przebudowa istniejących zbiorników wodnych ujętych w „Programie małej retencji dla województwa świętokrzyskiego”, o pojemności powyżej 10 000 m3.


Formy dofinansowaniaPoziom dofinansowaniaOkres na jaki może być udzielone dofinansowanie
dotacja - Województwo Świętokrzyskiedo 40 % kosztów kwalifikowanychnie dotyczy