Aktualne informacje dotyczace działalności WFOŚIGW w Kielcach

List Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pana Kazimierza Kujdy w sprawie obchodów 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zadania związane z "Usuwaniem (demontażem, transportem) i unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest", w roku 2018 będą dofinansowane w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych ze środków WF.

Pragniemy poinformować, iż w dniu 07.06.2018 zostało podpisane porozumienie, przy udziale pana Premiera Mateusza Morawieckiego, przedstawicieli Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w sprawie realizacji ogólnopolskiego programu priorytetowego "Czyste powietrze".

Zarząd WFOŚiGW w Kielcach informuje, że  w dniu 08.06 2018 r. zawiesza program pożyczkowy "AURA".


Na podstawie pkt. 4 programu "ZORZA" - Czyste powietrze nad Świętokrzyskim Edycja 2018,  Zarząd WFOŚiGW w Kielcach podjął decyzję o zakończeniu naboru wniosków z dniem 08.06.2018 r. 
Wnioski złożone po tym terminie nie będą przyjmowane.

W dniu 26.05.2018 w Kielcach odbyły się Wojewódzkie obchody Święta Strażaka. W trakcie uroczystości zostały wręczone Odznaki za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej. Są one nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej osobom, które swą pracą i działalnością przyczyniły się w sposób szczególny do rozwoju ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczenia życia i mienia obywateli oraz dorobku materialnego i kulturalnego społeczeństwa. 

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, iż w wyniku złożenia dużej ilości wniosków wyczerpuje się pula środków przeznaczonych na realizację programu "AURA".

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że przystępuje do prac nad tworzeniem listy zadań do dofinansowania w 2019 roku, planowanych do realizacji przez państwowe jednostki budżetowe.

W dniu  7 marca 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn.: „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”.
 

1W dniu 19 lutego 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach odbyła się konferencja prasowa poświęcona Programowi Czyste powietrze nad Województwem Świętokrzyskim WFOŚiGW w Kielcach w roku 2018.

f22W dniu 23 stycznia 2018 roku w  Sali im. Prof. Bronisława Geremka Gmachu Sejmu RP miało miejsce uroczyste podpisanie Aktu Organizacji II Międzynarodowego Forum Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE i EKOSUCHA BESKIDZKA, którego Honorowym Przewodniczącym jest Poseł RP Marszałek senior Kornel Morawiecki. W uroczystości  uczestniczył Pan Ryszard Gliwiński – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Ryszard_GliwińskiZgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powołany został Konwent Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

13 lutego 2018 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach odbyło się uroczyste przekazanie samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 6 komend Państwowej Straży Pożarnej oraz 24 jednostek Ochotniczy Straży Pożarnych z terenu woj. świętokrzyskiego.

W dniu 26 stycznia 2018 r. w WFOŚiGW w Kielcach odbyła się konferencja prasowa dotycząca działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na rzecz ochrony środowiska w województwie świętokrzyskim.

ZMNIEJSZENIE OPROCENTOWANIA POŻYCZEK WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach podjęła uchwałę Nr 76/17 dotyczącą zmniejszenia oprocentowania pożyczek:
z 3% do 1,95% na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych na wkład własny (do 95% różnicy między kosztami kwalifikowanymi a dofinansowaniem z UE),
z 4% do 1,95% na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zagranicznych – krótkoterminowych pożyczek na podatek VAT do czasu jego zwrotu z Urzędu Skarbowego oraz na płatności pośrednie i płatność końcową do czasu ich wypłaty przez Instytucję Zarządzająca w danym Programie Operacyjnym.
Zmiany będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2018 roku, do umów zawieranych po 1 stycznia 2018 r.