Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Niniejsza instrukcja znajduje zastosowanie do oznakowania zadań, dla których umowa pożyczki/ dotacji/ przekazania środków przewiduje obowiązek ich znakowania, wskazując rodzaj, formę i ilość oznakowań.

Instrukcja odnosi się do minimalnych wymagań, jakie musi spełniać tablica informacyjna zadania, (jeżeli jest wymagana umową pożyczki/ dotacji/ przekazania środków) oraz informacja zamieszczana na stronie internetowej czy też w mediach społecznościowych.  Instrukcję stosują beneficjenci przedsięwzięć współfinansowanych ze środków WFOŚiGW w Kielcach, z wyjątkiem beneficjentów będących osobami fizycznymi.

 1. Tablica informacyjna

  1. Tablice informacyjne są umieszczane przez beneficjenta, który na mocy umowy otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach środki finansowe na realizację przedsięwzięcia.
  2. Tablice informacyjne umieszcza się, co do zasady, w powszechnie dostępnych miejscach realizacji inwestycji z zastrzeżeniem pkt 3, takich jak:
   1. elewacje frontowe
   2. wejścia do budynków,
   3. ogrodzenie od strony frontowej,
   4. reprezentacyjne wnętrza budynków, itp.
  3. W odniesieniu do zadań polegających na budowie/ modernizacji sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, ciepłowniczych, tablica informacyjna powinna być umieszczona pod adresem siedziby/ oddziału zgodnie z podpunktami 2. a-d.
  4. Tablice informacyjne muszą spełniać następujące wymagania:
   1. minimalna wielkość tablicy: format A4 (wielkość tablicy określona jest w umowie dotacji/ przekazania środków/ pożyczki)
   2. kolor tła tablicy: biały
   3. kolor czcionki: czarny
   4. rodzaj czcionki: Times New Roman lub Arial
  5. Tablice informacyjne muszą zawierać:
   1. logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska, logo NFOŚiGW (w sytuacji, gdy zadanie współfinansowane jest ze środków NFOŚiGW) i logo WFOŚiGW w Kielcach (górny obszar tablicy, na którym, będą zamieszczone logo MKiŚ i WFOŚiGW powinno stanowić od 25% do 30% tablicy, w tym logo MKiŚ od 4% do 4,5%, logo NFOŚiGW od 2,5% do 3% a WFOŚiGW od 2% do 3% wielkości tablicy).
   2. nazwę wnioskodawcy, który podpisał umowę dotacji/ pożyczki, nazwę zadania (łączny obszar na tablicy od 35% do 40%),
   3. informację o treści:
    1. dotacja ze środków WFOŚiGW i/lub NFOŚiGW: Dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w formie dotacji, w kwocie …… zł (łączny obszar na tablicy od 37% do 42%),
     lub
    2. dotacja ze środków tylko WFOŚiGW: Dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w formie dotacji, w kwocie …… zł (łączny obszar na tablicy od 37% do 42%),
     lub
    3. pożyczka ze środków WFOŚiGW i/lub NFOŚiGW: Dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w formie pożyczki preferencyjnej, w kwocie …… zł (łączny obszar na tablicy od 37% do 42%),
     lub
    4. pożyczka ze środków tylko WFOŚiGW: Dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w formie pożyczki preferencyjnej, w kwocie …… zł (łączny obszar na tablicy od 37% do 42%).
  6. W przypadku, gdy wielkość tablicy informacyjnej będzie większa niż minimalna wymagana, należy zachować określony w pkt. 5 udział procentowy powierzchni poszczególnych informacji w stosunku do całkowitej powierzchni tablicy.
  7. Tablicę informacyjną należy przygotować i umieścić w wybranym miejscu w terminie 30 dni od podpisania umowy dotacji/ pożyczki/ przekazania środków lub dla zadań inwestycyjnych, (dla których tablica informacyjna ma być umieszczona na przedmiocie zadania) niezwłocznie po zakończeniu realizacji zadania (dacie osiągnięcia efektu rzeczowego) na okres trwałości inwestycji zgodnie z zapisami umowy dotacji/ pożyczki/ przekazania środków na okres trwałości zadania, a jeżeli w umowie nie podano okresu trwałości to do czasu rozliczenia kosztów zadania.
  8. Na stronie internetowej WFOŚiGW w Kielcach dostępne są wzory tablic informacyjnych.
 2. Strona internetowa, media społecznościowe

  1. Umieszczenie informacji o otrzymanym dofinansowaniu na własnej stronie internetowej w widocznym miejscu, (jeśli Beneficjent taką prowadzi) oraz w prowadzonych mediach społecznościowych, (jeśli Beneficjent takie prowadzi) w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy do upływu okresu trwałości inwestycji a jeżeli w umowie dotacji/ pożyczki/ przekazania środków nie podano okresu trwałości to do czasu rozliczenia kosztów zadania.
  2. Informacja powinna zawierać nazwę zadania, na które uzyskano dofinansowanie oraz jeden z poniższych zapisów:
   1. dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w formie dotacji, w kwocie …… zł (dla dotacji pochodzących ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW),
    lub
   2. dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w formie dotacji, w kwocie …… zł (dla dotacji pochodzących wyłącznie ze środków WFOŚiGW),
    lub
   3. dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w formie pożyczki preferencyjnej, w kwocie …… zł (dla pożyczek pochodzących ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW),
    lub
   4. dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w formie pożyczki preferencyjnej, w kwocie …… zł (dla pożyczek pochodzących wyłącznie ze środków WFOŚiGW).
  3. Informacja musi zawierać logotypy:
   1. dla zadań współfinansowanych ze środków WFOŚiGW w Kielcach i NFOŚiGW: logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska, logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Kielcach,
    lub
   2. dla zadań finansowanych tylko ze środków WFOŚiGW w Kielcach: logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska i logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Kielcach.
  4. Wzór logotypów Ministerstwa Klimatu i Środowiska można pobrać ze strony internetowej tych instytucji lub skorzystać z zamieszczonych na stronie WFOŚiGW w Kielcach.

Załączniki

Przykładowe Tablice Informacyjne:

Przykładowe logotypy: