Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach


 

I. Tablice informacyjne.
1. Tablice informacyjne są umieszczane przez beneficjenta, który na mocy umowy otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach środki finansowe na realizację przedsięwzięcia.
2. Tablice informacyjne umieszcza się w miejscach powszechnie dostępnych, takich jak:
a. elewacje frontowe
b. wejścia do budynków
c. reprezentacyjne wnętrza budynków, itp.
3. W przypadku budowy lub modernizacji obiektów infrastrukturalnych, np. oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów itp., tablice informacyjne umieszczane są w miejscu realizacji tych inwestycji. W odniesieniu do sieci kanalizacyjnej – przy głównych drogach, wzdłuż których biegnie, bądź które przecina sieć kanalizacyjna, jednak nie częściej niż co 3 km i nie rzadziej niż co 50 km.
4. Tablice informacyjne muszą spełniać następujące wymagania:
a. minimalna wielkość tablicy: 0,70 m x 0,90 m
b. kolor tablicy: biały
c. kolor czcionki: czarny
d. rodzaj czcionki: Arial
5. Tablice informacyjne muszą zawierać:
a. opis przedsięwzięcia obejmujący:
− nazwę podmiotu odpowiedzialnego za realizację  przedsięwzięcia (nazwa powinna zajmować 30 % wysokości tablicy w układzie poziomym i pionowym),
− napis o treści: „Przedsięwzięcie (tytuł przedsięwzięcia)  o wartości__,_  PLN zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Kielcach ” (tekst powinien zajmować 40 % wysokości tablicy w układzie poziomym i 35 % w układzie pionowym),
− logo WFOŚiGW w Kielcach wraz z informacją o źródle finansowania, o treści: „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ” (logo wraz z informacją powinno zajmować 30 % wysokości tablicy w układzie poziomym i 35 % w układzie pionowym).
6. W przypadku, gdy wielkość tablicy informacyjnej będzie większa niż minimalna wymagana, należy zachować określony w pkt. 5 udział procentowy powierzchni poszczególnych informacji w stosunku do całkowitej powierzchni tablicy.
7. Na stronie internetowej Funduszu dostępne są wzory tablic informacyjnych.
8. W przypadku zadań współfinansowanych z innych źródeł np. UE, NFOŚiGW informacja do dofinansowania przez WFOŚiGW w Kielcach może być umieszczona na wspólnym nośniku.

 

„POBIERZ WZÓR (tablica)”

 

II. Publikacje i inne materiały promocyjne
1. Wszelkie publikacje i materiały informacyjno-promocyjne (książki, raporty opracowania, plakaty, płyty CD, kasety VHS, broszury, ulotki, artykuły w prasie itp.), dofinansowane ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach należy zaopatrzyć w logo WFOŚiGW z informacją o źródle finansowania w brzmieniu: „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach”.
2. Miejsce umieszczenia logo z informacją:
a. publikacje – na okładce lub na stronie technicznej (druga strona strony tytułowej),
b. płyty CD, kasety VHS, itp. – na opakowaniach,
c. inne produkty o charakterze reklamowo-promocyjnym – na wyrobach.
3. Wymaganie jakie musi spełniać logo WFOŚiGW w Kielcach :
a. rodzaj czcionki: Arial,
b. kolor: czarny,
c. standardowym tłem dla logo jest kolor biały, przy czym dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach stosowanie innego koloru tła niż biały,
4. Na stronie internetowej Funduszu dostępne są wzory logo WFOŚiGW wraz z informacją o źródle finansowania.

 

„POBIERZ WZÓR (publikacje)”

 

 

III. Ruchome składniki majątku i elementy wyposażenia
1. Wszelkie ruchome składniki majątku i elementy wyposażenia będące środkami trwałymi, zakupione w ramach umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach powinny być oznakowane naklejką z logo WFOŚiGW z informacją o źródle dofinansowania, o treści:
„Dofinansowano ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ”.
2. Standardowym tłem dla logo WFOŚiGW na naklejce jest kolor biały. Odległość krańca naklejki od krawędzi znaku (logo wraz z informacją) powinna wynosić 5 % wysokości znaku.
3. Wymiary naklejki z logo WFOSiGW z  informacją o źródle finansowania powinny być wprost proporcjonalne do wielkości przedmiotu / urządzenia.
4. Wzory naklejek do zastosowania na ruchomych składnikach majątku są dostępne na stronie internetowej WFOŚiGW w Kielcach.

 

„POBIERZ WZÓR (naklejka)”

 

 

IV. Informacje na stronach internetowych beneficjentów realizujących przedsięwzięcia dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach.
WFOŚiGW zobowiązuje beneficjentów posiadających strony internetowe do zamieszczania informacji o przedsięwzięciach dofinansowanych ze środków WFOŚiGW, według poniższych wskazań:
1. Na stronie głównej należy zamieści logo WFOŚiGW zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 4 rozdziału II niniejszej Instrukcji.
2. Po kliknięciu na logo WFOŚiGW  powinna pojawić się czytelna informacja opisująca przedsięwzięcia dofinansowane ze środków WFOŚiGW (rodzaj i rozmiar czcionki standardowo używane przez beneficjenta w komunikacji internetowej).
3. Opis przedsięwzięcia w realizacji ma być zgodny układem i treścią z informacjami zamieszczonymi na tablicy informacyjnej.

 

„POBIERZ WZÓR (LOGO)”

 

 

V. Dodatkowe wymagania dotyczące oznakowania przedsięwzięć

1. W przypadku przedsięwzięć pozainwestycyjnych realizowanych przy udziale środków WFOŚiGW w Kielcach oraz przedsięwzięć inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu, prowadzonych w miejscach trudno dostępnych dla odwiedzających, lub polegających na wykonaniu szeregu niewielkich zadań, należy umieścić w miejscu powszechnie dostępnym ( np. w siedzibie beneficjenta, na sali podczas konferencji, seminariów, spotkań, warsztatów), tablicę lub baner o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Kielcach.
2. Tablica powinna być zgodna z projektem który dostępny jest na stronie internetowej Funduszu.