logo (2)

Kim jesteśmy?

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
jest samorządową osobą prawną, działającą w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska.

Na co przeznaczamy środki statutowe?


Dofinansowujemy zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska oraz politykę ochrony środowiska, realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego.

Czym jest polityka ochrony środowiska? 

To zespół działań mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju”.

Jaki jest nasz cel?

Naszym celem generalnym jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez:  stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku w województwie świętokrzyskim,  pełne oraz zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej na ochronę środowiska, w odniesieniu  do pięciu dziedzinowych celów środowiskowych (priorytetów).

Jakie mamy priorytety dziedzinowe?

Nasze dziedziny to:
 
- ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi;  
- racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi;  
- ochrona atmosfery oraz ochrona przed hałasem;  
- ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów;  
- inne działania ochrony środowiska, w tym szeroko rozumiana edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Co traktujemy priorytetowo?


Nasz priorytet główny to: „Wspieranie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które objęte zostały  dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych.

Jakie działania podejmujemy w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020?

Na mocy podpisanej z Narodowego Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Warszawie, jesteśmy jego partnerem w realizacji „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.