"CIEPŁE MIESZKANIE" - DOKUMENTY PROGRAMOWE - edycja 2

 

 1. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie w Programie Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie”
 2. Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"
 3. Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Części 1)-3) programuRodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Części 1)-3) programu
 4. Załącznik nr 1a do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Części 4) programu
 5. Ogłoszenie o zmianie programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"
 6. Lista gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2022 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu
 7. PPCM Makieta Wniosku o dofinansowanie
 8. PPCM Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie
 9. PPCM Umowa WFOŚiGW - gmina
 10. PPCM Zał nr 2 do Umowy Wytyczne dla gminy
 11. PPCM Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"
 12. Klauzule 5- 8 do umowy o dofinansowane z Gminą
 13. PPCM Wytyczne do przeprowadzenia kontroli
 14. PPCM Wytyczne do kontroli - Zał 1 PPCM Wzór informacji pokontrolnej
 15. PPCM Protokół z kontroli w lokalu Beneficjenta końcowego
 16. PPCM Makieta Wniosku o Płatność
 17. PPCM Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność
 18. Metodyka szacowania efektu ekologicznego