Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:


1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z siedzibą w Kielcach al. ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155;

2)    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w WFOŚiGW w Kielcach możliwy jest pod numerem tel. nr. 413335244 lub adresem email: m.chaba@wfos.com.pl

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do:

- podjęcia przez Fundusz niezbędnych działań związanych z rozpatrzeniem wniosku o przyznanie dotacji / pożyczki (w tym badanie zdolności kredytowej),
- wykonywania niezbędnych zadań realizowanych przez WFOŚiGW w Kielcach związanych z przyznaniem dotacji / pożyczki, wynikających z przepisów prawa,
- kontrolnym, rozliczeniowym i korespondencyjnym,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, d, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą przez okres 5 lat:


- w przypadku złożenia wniosku, który nie zostanie zakończony podpisaniem umowy (ocena negatywna, rezygnacja) – liczonych od początku roku następnego, w którym wniosek został złożony,
- w przypadku podpisania umowy liczonych od początku roku następnego, w którym umowa została rozliczona (zakończona).

5)    posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

6)    Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu),

7)    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8)    podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub rozpatrzenia wniosku i jest dobrowolne, niepodanie danych w zakresie wymaganym będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku lub zawarcia umowy,

9)    Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane/przekazane, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego tj. Policja, Sąd, Prokuratura, Urząd Skarbowy oraz np. Ministerstwo Środowiska itp.

10)    Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na zlecenie Funduszu przez następujące kategorie odbiorców danych: banki, podmioty świadczące obsługę prawną, podmioty wspomagające obsługę informatyczną, firmy świadczące usługi pocztowe, firmy audytowe oraz podmioty zapewniające bezpieczeństwo