doradcy oryginal MS
Aktualne informacje dotyczace działalności Doradców Energetycznych.

W dniu 11 grudnia 2017 r. doradca energetyczny przeprowadził lekcje dotyczące tematyki niskiej emisji w Szkole Podstawowej przy ul. Leszczyńskiej 8 w Kielcach.
Lekcje edukacyjne zostały przeprowadzone w dwóch klasach V szkoły podstawowej, w których udział wzięło łącznie 35 uczniów i nauczyciel. Zajęcia obejmowały następujące zagadnienia: źródła i przyczyny powstawania niskiej emisji oraz jej wpływ na jakość powietrza, na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, omówiono zjawisko smogu na przykładzie tego, który miał miejsce w Kielcach w styczniu 2017 r.

W dniu 14 grudnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach na posiedzeniu Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Powiatu Jędrzejowskiego Doradca Energetyczny poinformował zebranych o zanieczyszczeniu powietrza i jego wpływie na jakość życia mieszkańców województwa, przyczynach smogu i możliwych działaniach poprawiających stan powietrza.

W dniu 17 listopada 2017r. Zarząd WFOŚiGW w Kielcach tj.: Pan Ryszard Gliwiński i Pan Mariusz Goraj wraz z  doradcami energetycznymi wzięli udział w Świętokrzyskim Forum Ekonomicznym oraz Forum Menadżerów.

W listopadzie Zarząd Wojewódzkiego Funduszu wraz z doradcami energetycznymi kontynuowali spotkania z władzami gmin oraz przedsiębiorcami w celu rozeznania potrzeb finansowania ze środków będących w dyspozycji Funduszu inwestycji (w tym dotyczących efektywności energetycznej i OZE). Fundusz jest w trakcie analizy strategii finansowania ochrony środowiska.

1W dniu 8 listopada 2017 r. doradcy energetyczni ponownie przeprowadzili lekcje dotyczące tematyki niskiej emisji w Zespole Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke Bosaka w Kielcach.

W październiku doradcy energetyczni spotykali się w miastach powiatowych woj. świętokrzyskiego  z władzami gmin oraz przedsiębiorcami celem rozeznania potrzeb inwestycyjnych (w tym w zakresie efektywności energetycznej i OZE) pod kątem aktualizacji strategii finansowania ochrony środowiska przez WFOŚiGW w Kielcach.

W dniu 20 października 2017 r.  w siedzibie WFOŚiGW w Kielcach odbyło się szkolenie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z programu „ZORZA- Czyste powietrze nad świętokrzyskim” – II tura.

W dniach 16 -17 października 2017 r.  doradcy energetyczni oraz Zarząd WFOŚiGW w Kielcach uczestniczyli w Targach POLEKO w Poznaniu.
 

W dniu 2 października 2017 r.  w siedzibie WFOŚiGW w Kielcach odbyło się szkolenie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z programu „ZORZA- Czyste powietrze nad świętokrzyskim”.

W wyniku podpisanych porozumień w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji programu „ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim doradcy energetyczni przeszkolili przedstawicieli kilku gmin w zakresie warunków dofinansowania likwidacji starych wysokoemisyjnych kotłów i zastąpienia ich bardziej przyjaznymi dla środowiska sposobami ogrzewania budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W dniu 28 września 2017 r. doradcy energetyczni przeprowadzili lekcje dotyczące tematyki niskiej emisji w Zespole Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke Bosaka w Kielcach. Doradcy energetyczni na prośbę dyrekcji zorganizowali na terenie szkoły spotkania z młodzieżą trzech I klas Technikum Informatycznego, w których - wzięło udział łącznie 84 uczniów w obecności 3 nauczycieli.