„Dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków” - Edycja II
 (działanie zgodne z pkt. B.I.6 Listy przedsięwzięć priorytetowych)
Dofinansowaniem objęty jest zakup i montaż nowych urządzeń biologicznych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 50 RLM.
 
4. Wymagane dokumenty do wniosku
 
Przykładowe wzory dokumentów

1. Przykładowy protokół odbioru końcowego zadania.
2. Przykładowy opis faktury.
3. Druk rozliczenia kosztów kwalifikowanych zadania.
4. Przykładowy Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.