Program dla gmin województwa świętokrzyskiego pn.

Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej.

Organizator Programu: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

1. Oryginał dokumentu - uchwała oraz opis programu pdf male,

2. Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji  word,

3. Harmonogram realizacji zadania excel male.

 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że na posiedzeniu w dniu 31 października 2017 r. podjął decyzję o zakończeniu z dniem 17 listopada 2017 r. naboru wniosków w ramach programu „ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim.

Wnioski w ramach programu przyjmowane będą do dnia 17 listopada 2017 r. do godziny 15:30.

Za dzień złożenia wniosku uważa się datę wpływu dokumentów do biura Funduszu.


 Program

"ZORZA" - Czyste powietrze nad Świętokrzyskim.

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
(działanie zgodne z pkt. B.III.1.3 listy przedsięwzięć priorytetowych)

 

1. Program „ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim. pdf male

2. Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji.  word

Wyjaśnienia dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Programu:  „ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim w kontekście potencjalnej możliwości wystąpienia pomocy publicznej.

W sytuacji, gdy w domu jednorodzinnym, w którym realizowana jest   inwestycja (np. wymiana pieca/kotła) jest prowadzona  działalność gospodarcza, zachodzą  przesłanki wystąpienia pomocy publicznej. W takim przypadku, w celu zachowania zgodności z Programem, koszty kwalifikowane będą pomniejszane proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej pod działalność gospodarczą.

Przykład:

 • koszt zakupu i  montażu wynosi 16 000 zł (piec 5 klasa),
 • powierzchnia domu jednorodzinnego 200 m2,
 • powierzchnia  przeznaczona pod działalność gospodarczą 20 m2.

  Wartość kosztów kwalifikowanych wynosić będzie:
  20 m2/200 m2=10% = udział powierzchni przeznaczonej pod działalność gospodarczą w odniesieniu do całej powierzchni domu,
  10%*16 000 zł = 1 600 zł = koszty odliczane od kosztów kwalifikowanych,
  16 000 zł – 1 600 zł = 14 400 zł = koszty kwalifikowane,
  25%*14 400 = 3 600 zł = maksymalna dotacja.

  W takim przypadku ustalenie kosztów kwalifikowanych nie wymaga korekty wniosku, dokonywane jest przez Wojewódzki Fundusz w uzgodnieniu z Wnioskodawcą, przed podpisaniem umowy dotacji.
„Dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków” - Edycja II
 (działanie zgodne z pkt. B.I.6 Listy przedsięwzięć priorytetowych)
Dofinansowaniem objęty jest zakup i montaż nowych urządzeń biologicznych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 50 RLM.
 
 

Program dla osób fizycznych

"Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków" - Edycja II

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
(działanie zgodne z pkt. B.III.1.3 listy przedsięwzięć priorytetowych)

 

 1. Program dla osób fizycznych „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków” – Edycja II pdf male
 2. Wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki word
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis excel male (przykładowo uzupełniony n xls)
  4.1 Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis (dotyczy zadań na zakup paneli fotowoltaicznych i wiatraków) n doc

 4. Harmonogram realizacji zadania w zależności od typu zadania
  -
  Zakup i montaż instalacji fotowoltanicznej excel male,
  -
  Termomodernizacja budynku mieszkalnego excel male,
  - Zakup i montaż pomp ciepła excel male,

  - Zakup i montaż kolektorów słonecznych excel male,
  -
  Modernizacja kotłowni gazowej/węglowej/paliwo stałe excel male.Przykładowe wzory dokumentów

1. Przykładowy protokół odbioru końcowego zadania.
2. Przykładowy opis faktury.
3. Druk rozliczenia kosztów kwalifikowanych zadania.
4. Przykładowy Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.