Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zakończone zostały prace Komisji konkursowej powołanej do oceny kart konkursowych złożonych w ramach ogłoszonego konkursu pn. „Budowa infrastruktury służącej edukacji ekologicznej”.

Do konkursu zostało zgłoszonych 5 kart konkursowych, złożonych przez:

  1. OSP Chęciny,
  2. Gminę Kazimierza Wielka,
  3. Fundację „San Giovanni”,
  4. Gminę Łączna,
  5. Stowarzyszenie w Dolinie Psarki

Karta konkursowa złożona przez Stowarzyszenie w Dolinie Psarki nie uzyskała pozytywnej oceny formalnej ze względu na jej złożenie w dniu 01.12.2021r. – jeden dzień po terminie określonym w regulaminie. W związku z tym nie podlegała ocenie merytorycznej. Dokumenty złożone przez pozostałych uczestników spełniły kryteria oceny formalnej i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej. W jej wyniku uzyskano następującą punktację:

  1. OSP Chęciny – 62 punkty,
  2. Gmina Kazimierza Wielka – 94 punkty,
  3. Fundacja „San Giovanni” – 95 punktów,
  4. Gmina Łączna - 83,5 punktów.

W związku z powyższym nagrodę w wysokości 100 000,00 zł na realizację zadania przedstawionego w karcie konkursowej zdobyła FUNDACJA „SAN GIOVANNI”, Godów 84A, 27-255 Pawłów. Zwycięzca konkursu jest zobowiązany w terminie do 20.12.2021r. do złożenia wniosku z dziedziny INNE DZIAŁANIA EDUKACJA EKOLOGICZNA oraz wymaganych przez Fundusz dokumentów w celu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.