III. OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM

Punkty 4.3 i 4.4 wniosku o dofinansowanie nie dotyczą jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych.

2. Załącznik według wzoru „E” word 
– pomoc publiczna (należy wypełnić właściwy załącznik zgodnie z danymi wzoru E),  

2.1. Załącznik nr 1 do wzoru „E” excel male,

2.2. Załącznik nr 2 do wzoru „E” excel male,

2.3. Załącznik nr 3 do wzoru „E” word,

2.4. Załącznik nr 4 do wzoru „E” excel male,

3. Oświadczenie o zabezpieczeniu i wysokości środków własnych na realizację zadania według wzoru „B” word

4. Oświadczenie o wyborze wykonawcy według wzoru „A” word, „A1” word lub A2 n doc,

5. Harmonogram realizacji zadania (wybrany załącznik C) :

   - ogólnyexcel male

6. Oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych  wzór „K” PDF

6.1. Informacje dla osób, których dane osobowe pozyskano (od Wnioskodawcy) - w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą - wzór "K1" PDF

6.2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych - wzór "K2" PDF

7. Harmonogram wypłat środków oraz spłaty rat pożyczki według wzoru „J” word,

8. Karta danych analizy ekonomicznej według wzoru „F” word.

9. Załącznik "L" do wniosku:
- osoby fizyczne n doc
- przedsiębiorcy n doc