Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza konkurs pn.: „Budowa infrastruktury służącej edukacji ekologicznej”
Celem konkursu jest edukacja ekologiczna społeczeństwa prowadzona z wykorzystaniem infrastruktury edukacyjnej oraz pogłębienie wiedzy przyrodniczej/z zakresu ochrony środowiska.

Przedmiotem konkursu jest zakup/budowa/montaż/doposażenie infrastruktury terenowej służącej prowadzeniu edukacji ekologicznej.
W konkursie mogą brać udział: jednostki samorządu terytorialnego, nadleśnictwa, podmioty posiadające siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego posiadające osobowość prawną, prowadzące statutową działalność w zakresie edukacji lub ochrony przyrody/środowiska.

 Karty konkursowe należy złożyć do Biura obsługi WFOŚIGW w Kielcach do dnia 30.11.2021r. (data wpływu liczona jest jako termin dostarczenia do siedziby Funduszu).

Szczegółowe warunki uczestnictwa (w tym terminarz konkursu) opisane są w regulaminie konkursu, który wraz z kartą konkursową dostępny jest na stronie internetowej www.wfos.com.pl