Zespół Realizacji Umów (ZRU) 

ROZLICZENIE WARUNKÓW UMOWY

- Dokumenty 

Dokumenty, które Beneficjent jest zobowiązany przedłożyć w Wojewódzkim Funduszu w celu:

§  otrzymania dofinansowania z Funduszu na realizację przedsięwzięcia, zgodnie z podpisaną umową,

§  potwierdzenia efektu rzeczowego i ekologicznego,

§  rozliczenia kos ztów zrealizowanego zadania,

§  umorzenia częściowego pożyczki (w przypadku umów pożyczek podlegających umorzeniu), 

są wymienione w zawartej umowie pożyczki, dotacji bądź przekazania środków finansowych.

Prosimy o uważne przeanalizowanie treści umowy, sprawdzenie, jakie dokumenty są w niej wymienione i będą wymagane przez Fundusz w celu udokumentowania realizacji zawartej umowy.

§ FAKTURY/RACHUNKI - INNE DOWODY KSIĘGOWE

Prosimy również zwrócić uwagę na wymagane terminy dostarczenia ww. dokumentów do Funduszu, określone w umowie.

 

Poniżej prezentujemy wzory niektórych dokumentów, które mogą być wymienione w zawieranych przez Fundusz umowach:

 
  • DOKUMENTY (FORMULARZE), KTÓRE BENEFICJENT JEST ZOBOWIĄZANY WYPEŁNIĆ WG PODANEGO NIŻEJ WZORU I DOSTARCZYĆ DO FUNDUSZU, JEŚLI DOKUMENT TEN JEST WYMIENIONY W UMOWIE:

1.      Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego

         załącznik do oświadczenia

2.      Rozliczenie kosztów zadania

 

3.      Oświadczenie o wykonaniu zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym

 

4.      Oświadczenie o rzeczywistym koszcie zrealizowanego zadania

 

5.      Wniosek o częściowe umorzenie pożyczki.. 

   

6.    Informacja o pomocy publicznej do Wniosku o częściowe umorzenie pożyczki,

               wg wzoru E                 Załącznik  nr 1, nr 2 i nr 3  do wzoru E   

                                                       (instrukcja do załącznika 1,  instrukcja do załącznika 2)

 
 

WZORY DOKUMENTÓW - POMOCNICZE, PRZYKŁADOWE, Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKORZYSTANIA PRZEZ BENEFICJENTA: 

 

1.        Protokół odbioru wykonanych robót (do faktury)  

2.       Protokół odbioru końcowego i przekazania – przyjęcia inwestycji do eksploatacji 

3.       Protokół przekazania – przyjęcia dostawy/ usługi    

4.       Protokół Komisji Konkursowej (dot. zadań z dziedziny „Edukacja Ekologiczna”)

5.       Potwierdzenie odbioru nagród (dot. zadań z dziedziny „Edukacja Ekologiczna”)

6.       Potwierdzenie liczby uczestników programu edukacyjnego przez placówkę oświatową 

(dot. zadań z dziedziny „Edukacja Ekologiczna”)

7.      Protokół odbioru wykonanych prac do faktury z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest

8.      Protokół odbioru końcowy wykonanych prac z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest