Podsumowanie kampanii informacyjno - edukacyjnej „ŚWIĘTOKRZYSKIE CZEKA NA CIEBIE!”, w której czynny udział wzięli Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Kielcach, promując podczas wydarzenia projekt Doradztwa Energetycznego.


“Świętokrzyskie czeka na Ciebie!”
to cykl 14 jednodniowych wydarzeń edukacyjnych, które zostały zorganizowane w 13 powiatach województwa świętokrzyskiego oraz mieście Kielce w okresie od 29 kwietnia do 17 maja 2019  roku. W kampanii wzięło udział ok. 2 800 osób.

Celem projektu, było podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa, związanybroszurach z wpływem zanieczyszczonego powietrza na jakość środowiska i na zdrowie ludzi, poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, zwrócenie uwagi na korzyści płynące ze stosowania OZE oraz upowszechnianie informacji o rozwiązaniach technicznych i technologicznych, których stosowanie w znacznym stopniu polepsza jakość powietrza atmosferycznego. W ramach wydarzenia dostępny był punkt informacyjny, w którym Doradcy Energetyczni promowali Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego i przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE”,  oraz usługi doradcze świadczone nieodpłatnie dla mieszkańców regionu, udzielali informacji na temat możliwości wsparcia finansowego zadań dotyczących: wymiany źródeł ciepła na przyjazne środowisku, termomodernizacji budynków i instalacji odnawialnych źródeł energii.

Projekt był skierowany do dzieci oraz dorosłych i miał charakter otwarty. Zrealizowany został poprzez interdyscyplinarne warsztaty, gry i zabawy, quizy  edukacyjne, spektakle teatralne  dla dzieci i młodzieży oraz prelekcje o tematyce ochrony powietrza atmosferycznego również dla dorosłych.

Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Honorowym Sekretarz Stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki - Anny Krupki oraz Wojewody Świetokrzyskiego - Agaty Wojtyszek

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji i video z kampanii: