Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabory wniosków na finansowanie pożyczkowe dla zadań realizowanych w 2021 roku wpisujących się w priorytety z Listy przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań w formie pożyczek i/lub pożyczek na zachowanie płynności finansowej wynosi  40 000 000,00 zł, terminy poszczególnych naborów w ramach priorytetów dziedzinowych zostały wyszczególnione w załączonym Harmonogramie do naboru.

Typy zadań, rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie pożyczkowe, forma i warunki dofinansowania, koszty kwalifikowane, określone są dla poszczególnych priorytetów dziedzinowych w Szczegółowych warunkach otrzymania pomocy finansowej oraz Katalogu kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Kielcach stanowiących załącznik do Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach”.

Typy zadań, warunki finansowe pożyczek na zachowanie płynności finansowej określa § 8 „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach”.

Nadmieniamy, iż w 2021 roku w ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu za pomocą portalu beneficjenta lub platformy ePUAP, za wyjątkiem dofinansowania kosztów gospodarowania odpadami pochodzącymi z wypadków w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy albo bezskuteczności egzekucji wobec sprawcy.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

  1. założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/ (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”.
  2. Pobrać (dla właściwej dziedziny dofinansowania) a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po lewej stronie „DOSTĘPNE FORMULARZE WNIOSKÓW OFERTA DOFINANSOWAŃ odnośnik PROGRAMY I KONKURSY - WNIOSKI) po zalogowaniu w portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych,
  3. Wysłać go do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej
    w Portalu Beneficjenta,,
  4. Wydrukować wniosek, podpisać i dostarczyć, wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce.

w godzinach jego pracy tj. 7:30-15:30.

Zamiast wersji papierowej można również przesłać wypełniony formularz wniosku w wersji elektronicznej podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko wnioski które wpłyną w terminie naboru i:

  1. zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną) lub
  2. zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Wnioski, które wpłyną tylko w formie papierowej nie będą podlegały ocenie, a Wnioskodawca zostanie poinformowany o tym fakcie. Natomiast wnioski, które wpłyną tylko w formie elektronicznej bez podpisu elektronicznego, trafią do bufora i nie będą podlegały nawet rejestracji. 

Za datę wpływu wniosku uznaje się datę zarejestrowania obu form wniosku w Funduszu (datę wpływu drugiej formy wniosku1, która winna być nie dłuższa niż 30 dni od daty złożenia pierwszej formy wniosku). W przypadku wniosku tylko elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, datę jego rejestracji w skrzynce odbiorczej Funduszu.

Harmonogram do naboru dla dziedziny:

Informujemy również, iż terminy zakończenia naborów mogą ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfos.com.pl.


1 np. w przypadku gdy w dniu 20-03-2021 r. zarejestrowana zostanie wersja aktywnego PDF a wniosek w podpisanej wersji papierowej wpłynie 25-03-2021 r. to za datę wpływu uznaje się datę późniejszą to jest 25-03-2021 r.