Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków dla zadań dotyczących usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest.

Zadanie realizowane jest w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 1.” zgodnie z umową między NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Kielcach.1. Beneficjenci programu są:
 • GMINY, POWIATY, ZWIĄZKI MIĘDZYGMINNE z terenu województwa świętokrzyskiego.
  W pierwszej kolejności o dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, które nie uzyskały dofinansowania w ramach w/w programu w naborze ogłoszonym 31.01.2023r.
 • Ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze obiektów budowlanych z wyłączeniem beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2. Kwota przeznaczona na nabór uzupełniający w 2023 roku: 2 287 061,50 zł na cele bieżące, z czego:
 • 1.143.530,75 zł ze środków WFOŚiGW w Kielcach,
 • 1.143.530,75 zł ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

3. Okres kwalifikowalności kosztów rozumiany jako data wystawienia faktury:
 • dla wniosków z listy podstawowej od 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r. z tym, że zadanie nie może być zakończone przed terminem złożenia wniosku.
 • dla wniosków z listy rezerwowej od 01.01.2023 r. do 31.10.2023 r. z tym, że zadanie nie może być zakończone przed terminem złożenia wniosku.
4. Termin przyjmowania wniosków:
 • Od godziny 7.30 w dniu 07.07.2023r. do dnia 14.07.2023 r.

  Wnioski będą oceniane w kolejności wpływu do biura Funduszu.

........

- Ogłoszenie o naborze w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest cześć I" , (oryginał)

- Oświadczenie dot. stopnia pilności usunięcia azbestu
- Program azbest 2022 cz 2 cz1 marzec 2023