Zrealizowano I edycję szkoleń dla Energetyków Gminnych. W dniach 21-22.11.2018 r.  oraz 28-29.11.2018 r. oraz 3-4.12.2018 r.  Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie przeprowadzili cykl szkoleń skierowanych do kandydatów na Energetyków Gminnych. W szkoleniach wzięły udział osoby, skierowane przez władze gmin z województwa świętokrzyskiego.

Szkolenie to zostało sfinansowane ze środków Uni Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.3.

Uczestnicy szkolenia uzyskali wiedzę m.in.: z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, elektromobilności, energooszczędnego oświetlenia ulicznego. Na spotkaniach omawiane były również możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację tego typu inwestycji oraz uwarunkowania prawne związane z obowiązkami i działaniami gmin.
Ostatecznie, 38 uczestników, którzy zdali poprawnie test, otrzymali zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu dla kandydatów na Energetyków Gminnych.