Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 28/19, podjętą na posiedzeniu w dniu 27 maja 2019 r. oraz na podstawie umowy udostępnienia środków przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW w Kielcach z dnia 30.10.2019 r. ogłasza kolejny nabór wniosków z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek w ramach realizacji Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (działanie zgodne z pkt. B.I.2 Listy przedsięwzięć priorytetowych).

Pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań w formie pożyczek wynosi 8 865 034,00 zł.

Terminy składania wniosków: od 26.04.2023 r. od godziny 7:30 do 12.05.2023 r.

W przypadku przekroczenia aktualnie dostępnej puli środków nabór wniosków może zostać wstrzymany o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową http://wfos.com.pl.

Typy zadań i warunki dofinansowania oraz koszty kwalifikowane określone są w treści programu (nabór dotyczy tylko gospodarki ściekowej). Ponadto informujemy o obecnie występujących terminach granicznych wynikających z umowy zawartej pomiędzy NFOŚiGW a WFOŚiGW w Kielcach dla osiągnięcia efektu rzeczowego przedsięwzięcia: 30.09.2023 r. oraz dla osiągniecia efektu ekologicznego: 31.03.2024 r. Niedotrzymanie ww. warunków będzie skutkowało odmową częściowego umorzenia.

Nadmieniamy, iż w 2023 roku w ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu za pomocą portalu beneficjenta i platformy ePUAP.

Załączniki:

  1. Program Priorytetowy wraz z Uchwałą nr 28/19.
  2. Oświadczenie o braku wpisu do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
  3. Oświadczenie dotyczące wartości wskaźnika G.