Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza konkurs pn.: „Kampania informacyjno-edukacyjna – produkcja i emisja filmu dotyczącego ekosystemów leśnych".

Celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie ochrony ekosystemów leśnych.

Przedmiotem konkursu jest produkcja/emisja/przygotowanie filmu składającego się z 2 odcinków i zwiastuna filmu zawierającego treści wynikające z celu oraz tematyki konkursu. 

Obszar tematyczny filmu - Ochrona ekosystemów leśnych.

Łączny czas trwania filmu: minimum 15 minut (każdy odcinek po min. 7 minut 30 sekund).

Czas trwania zwiastuna filmu: minimum 45 sekund.

Termin realizacji projektu: do 31.07.2023 r.

W konkursie mogą brać udział podmioty mające doświadczenie w realizacji nagrań o wysokim standardzie, posiadające siedzibę/miejsce zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego oraz udokumentowane doświadczenie w realizacji produkcji nagrań telewizyjnych (min. 3 filmy z zakresu ochrony przyrody lub środowiska lub edukacji ekologicznej).

Karty konkursowe należy złożyć do Biura obsługi WFOŚIGW w Kielcach do dnia 12.05.2023r. (data wpływu liczona jest jako termin dostarczenia do siedziby Funduszu). 

Szczegółowe warunki uczestnictwa (w tym terminarz konkursu) opisane są w regulaminie konkursu, który wraz z kartą konkursową dostępny jest na stronie internetowej www.wfos.com.pl