__________________________________________________________________________________________________________

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zamyka nabór z dniem 23 kwietnia 2021 roku o godz. 15:30 w ramach:

"Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych".

Nabór został wstrzymany ze względu na wyczerpamnie alokacji środków.

Wnioski złożone po zamknięciu naboru będą ocenione negatywnie.

_________________________________________________________________________________________________________

 

straż
Ogłoszenie o naborze w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej  w  Kielcach informuje, iz w zwiqzku z pozyskaniem srodków z NFOŚiGW w Warszawie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" oglasza nabór wniosków  dla  Ochotoniczych   Straży   Pożarnych   z  terenu   województwa   swiętokrzyskiego na zakup sprzętu zgodnie z Wykazem rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" - załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Pula srodków w formie dotacji przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadan wynosi 1 700 000,00 zl:

•    700 000,00 zl WFOSiG W w Kielcach,
•    1 000 000,00 NFOSiGW w Warszawie.

Termin składania wniosków od 19.04.2021 do 14.05.2021 r. lub do wyczerpania środkow.Beneficjenci: Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (Stowarzyszenia)

Sprostowanie

Wniosek z Portalu Beneficjenta, należy pobrać dla dziedziny Racjonalne Gospodarowanie Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po lewej stronie „DOSTĘPNE FORMULARZE WNIOSKÓW OFERTA DOFINANSOWAŃ odnośnik NABORY CIĄGŁE - WNIOSKI)
 

Załączniki:

  1. Szczegółowe warunki dofinansowaniaSzczegółowe warunki dofinansowania
  2. Ogółnopolski program finansowania służb ratowniczych
  3. Oświadczenie
  4. Przykładowy wniosek