W związku ze stale rosnącym zainteresowaniem realizacji przedsięwzięć proekologicznych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Zarząd funduszu postanowił zwiększyć alokację środków dla zadań dofinansowywanych w formie pożyczek z 40 mln. do 50 mln. zł.

Jednocześnie informujemy, iż od 20.07.2020 możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania odpadów i gospodarowania nimi w przypadku, o którym mowa w art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Nadmieniamy, iż w związku ze zmiana ustawy Prawo Ochrony Środowiska istnieje również możliwość udzielenia pożyczek na zapłatę faktur/ rachunków i innych dowodów księgowych wynikających z realizacji zadań  wpisujących się w Listę Przedsięwzięć Priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, udzielanych w sytuacji, gdy doszło lub może dojść do zaburzenia płynności finansowej Wnioskodawcy spowodowanej czynnikami na które Wnioskodawca nie miał wpływu.

Warunki finansowe:

 • oprocentowanie 1,95%,
 • okres spłaty do dwóch lat od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki (z możliwością przedłużenia o 1 rok),
 • bez umorzenia,
 • zabezpieczenie spłaty – ustalone indywidualnie.
Pożyczkę można przeznaczyć również na zapłatę VAT.

Terminy poszczególnych naborów w ramach priorytetów dziedzinowych zostały wyszczególnione w załączonej aktualizacji Harmonogramu do naboru.

Typy zadań, rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie, forma i warunki dofinansowania, koszty kwalifikowane, określone są dla poszczególnych priorytetów dziedzinowych w Szczegółowych warunkach otrzymania pomocy finansowejorazKatalogu kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Kielcach stanowiących załącznik do Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach”.

Od 20.07.2020 w ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu za pomocą portalu beneficjenta lub platformy ePUAP.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

 1. założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/ (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”.

 2. pobrać (dla właściwej dziedziny dofinansowania) a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po lewej stronie „DOSTĘPNE FORMULARZE WNIOSKÓW OFERTA DOFINANSOWAŃ odnośnik PROGRAMY I KONKURSY - WNIOSKI) po zalogowaniu w portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych

 3. wysłać go do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta,

 4. wydrukować wniosek, podpisać i dostarczyć, wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce.

w godzinach jego pracy tj. 7:30-15:30.

Zamiast wersji papierowej można również przesłać wypełniony formularz wniosku w wersji elektronicznej podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko wnioski które wpłyną w terminie naboru i:
 1. zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną)
  lub
 2. zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Wnioski, które wpłyną tylko w formie papierowej nie będą podlegały ocenie, a Wnioskodawca zostanie poinformowany o tym fakcie. Natomiast wnioski, które wpłyną tylko w formie elektronicznej bez podpisu elektronicznego, trafią do bufora i nie będą podlegały nawet rejestracji.

Za datę wpływu wniosku uznaje się datę zarejestrowania obu form wniosku w Funduszu (datę wpływu drugiej formy wniosku). W przypadku wniosku tylko elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, datę jego rejestracji w skrzynce odbiorczej Funduszu.

Harmonogram do naboru dla dziedziny: