Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w dniach 27-28 lutego 2019 roku uczestniczył jako wystawca w XXII Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki, XVII Targów Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia odbywających się w  Targach Kielce.  Nasze stoisko odwiedziło wiele osób zainteresowanych możliwościami dofinansowania różnorodnych zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej.

Jednocześnie w dniu 27.02.2018 r. również w ramach w/w Targów, Fundusz był organizatorem konferencji  pod nazwą „Czyste powietrze naszym wspólnym dobrem”. Przewodnim tematem konferencji była informacja o możliwych działaniach służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, opartych na potencjale innowacyjnej energetyki, zwłaszcza efektywnym wykorzystywaniu lokalnych zasobów energetycznych, a także o działaniach nakierowanych na zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza.

Konferencję otworzył Bartłomiej Dorywalski - Wicewojewoda Świętokrzyski oraz Ryszard Gliwiński  – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. W konferencji wziął udział Pan Marek Ryszka p.o. Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który podkreślił bardzo dobrą współpracę pomiędzy Wojewódzkim Funduszem w Kielcach  a Narodowym Funduszem w Warszawie przy realizacji wspólnych programów kierowanych do Mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego.

Następnie Anna Trudzik  - Kierownik Jednostki Realizującej z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie  Projekt Doradztwa Energetycznego  przedstawiła  cele i zadania  Projektu Doradztwa.

Niezwykle ciekawy wykład pt. „Rynki Małej Mocy PGE EC – Możliwości  rozwoju i współpracy”  wygłosili  Józef Pilch oraz  Tomasz Gurdak - PGE Energia Ciepła S.A.

Informację o aktualnym stanie powietrza w Polsce oraz w województwie Świętokrzyskim przedstawiła Joanna Jędras  z GIOŚ, a  nowy podział obowiązków pomiędzy Głównym a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska wynikający ze zmiany ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska  zaprezentował  Witold   Bruzda - Wojewódzki Świętokrzyski Inspektor Ochrony Środowiska.

Duże zainteresowanie słuchaczy wzbudził również wykład „Zielony  Blok i spalanie biomasy jako elementu Gospodarki Obiegu Zamkniętego”, który zaprezentowali  Andrzej Wicik -członek zarządu w Enea Elektrownia Połaniec S.A. oraz Zdzisław Stalica  - Dyrektor Pionu Technicznego w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

„Innowacyjne metody redukcji emisji zanieczyszczeń” przedstawił Stanisław Szczepaniak Prezes Zarządu INWEX

Po przerwie  odbył się blok poświęcony możliwościom dofinansowania działań związanych z efektywnością energetyczną, w którym prezentowano programy dla różnych beneficjentów  w tym :

Program „Czyste powietrze” dla osób fizycznych - Katarzyna Kitlińska - Doradcą Energetyczny WFOŚiGW w Kielcach ,

Źródła finansowania inwestycji  w zakresie ochrony powietrza ze środków NFOŚiGW oraz POIiŚ – Wiesław Jamiołkowski Przedstawiciel  NFOŚiGW w Warszawie

Źródła finansowania inwestycji  w zakresie ochrony powietrza ze środków WFOŚiGW w Kielcach– Renata Ciesielska Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Kielcach.

Wszystkie wykłady wzbogaciły wiedzę uczestników konferencji o perspektywicznych kierunkach niskoemisyjnego rozwoju gospodarczego naszego kraju.

Konferencja oraz stoisko realizowane były w ramach obowiązków wynikających z „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE”.

Prezentacje do pobrania: