Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, iż w związku z pozyskaniem środków z NFOŚiGW w Warszawie w ramach: Programu Priorytetowego „Agroenergia” Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii” ogłasza nabór wniosków na zadania wpisujące się w ww. program.

Aktualizacja programu 25.04.2024 r.

Pula środków w formie dotacji przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań wynosi 2 800 000,00 zł.

Termin składania wniosków od 01.10.2021 do 30.09.2025 r.  lub do wyczerpania środków.

Beneficjenci:

  1. Osoby fizyczne będące właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzące osobiście gospodarstwo rolne.
  2. Osoby prawne będące właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzące działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Nadmieniamy, iż w ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu za pomocą portalu beneficjenta lub platformy ePUAP.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

    1. Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie  https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/ (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”.
    2. Pobrać wniosek pn. „Wniosek o dotację w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „AGROENERGIA”,  a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie, który dostępny jest po lewej stronie DOSTĘPNE FORMULARZE WNIOSKÓW OFERTA DOFINANSOWAŃ odnośnik PROGRAMY I KONKURSY – wnioski, po zalogowaniu w portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
    3. Wysłać go do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w Portalu Beneficjenta,
    4. Wydrukować wniosek, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi we wniosku oraz w spisie wymaganych załączników do

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce.

w godzinach jego pracy tj. 7:30-15:30

Uwaga do powyższego: prosimy o zachowanie następującej kolejności dostarczania wersji wniosków, jako pierwsza(elektroniczna) powinna zostać wysłana do Funduszu za pomocą skrzynki podawczej dostępnej w portalu beneficjenta, a dopiero po tym  dostarczona jego papierowa wersja. Wersja papierowa winna być dostarczona w terminie do 30 dni od złożenia wersji elektronicznej. W przypadku przekroczenia ww. terminu wniosek rozpatrzony zostanie negatywnie.