I. OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI

Punkty 4.3 i 4.4 wniosku o dofinansowanie nie dotyczą jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych.

2. Załącznik według wzoru „E” word 
– pomoc publiczna (należy wypełnić właściwy załącznik zgodnie z danymi wzoru E),  

2.1. Załącznik nr 1 do wzoru „E” excel male,

2.2. Załącznik nr 2 do wzoru „E” excel male,

2.3. Załącznik nr 3 do wzoru „E” word,

2.4. Załącznik nr 4 do wzoru „E” excel male,

3. Oświadczenie o zabezpieczeniu i wysokości środków własnych na realizację zadania według wzoru „B” word

4. Oświadczenie o wyborze wykonawcy według wzoru „A” word, „A1” word lub A2 n doc,

5. Harmonogram realizacji zadania (wybrany załącznik C) excel male:

- zbiorniki wodne
- zabezpieczenie przed powodzią
- stacja uzdatniania wody
- przydomowe oczyszczalnie
- plany i programy
- oczyszczalnia ścieków
- kanalizacja sanitarna
- badanie jakości wody 
- wodociąg
- kanalizacja deszczowa/oczyszczalnia wód deszczowych

6. Oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych  wzór „K” PDF

6.1. Informacje dla osób, których dane osobowe pozyskano (od Wnioskodawcy) - w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą - wzór "K1" PDF

6.2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych - wzór "K2" PDF

7. Oświadczenie KPOŚK według wzoru „D” word,

8. Oświadczenie o przyłączach według wzoru „G” word,

9. Harmonogram wypłat środków oraz spłaty rat pożyczki według wzoru „J” word,

10. Karta danych analizy ekonomicznej według wzoru „F” word.

11. Załącznik "L" do wniosku:

- osoby fizyczne n doc
- przedsiębiorcy n doc