Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2020 roku wpisujących się w program „Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa”

Pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań w formie dotacji wynosi 170 000,00 zł, termin składania wniosków od daty ogłoszenia do 15.05.2020.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie – szpitale przeprofilowane na podstawie polecenia Wojewody Świętokrzyskiego na szpitale zakaźne dla pacjentów zainfekowanych SARS-CoV-2.

Nadmieniamy, iż w 2020 roku w ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu za pomocą portalu beneficjenta lub platformy ePUAP. W celu skorzystania z portalu beneficjenta należy założyć konto w portalu na stronie https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/ i dostarczyć do biura Funduszu wymagane dokumenty rejestracyjne. Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu w pełnym zakresie. Dodatkowo portal udostępnia funkcjonalność zakładania kont dla pracowników firmy-instytucji przez głównego administratora danej jednostki. Dodatkowe informacje znajdą państwo na portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”.

W portalu beneficjenta znajdą państwo niezbędne informacje dotyczące:

 1. ogłoszeń i aktualności,
 2. oferty Funduszu (zamieszczone wnioski o dofinansowanie),
 3. stanu i realizacji złożonych Wniosków (pokazywane statusy),
 4. wykazu złożonych wniosków i zawartych umów (w tym zakończonych),
 5. działalności Funduszu i zrealizowanych efektów rzeczowo ekologicznych wizualizowanych na mapach,
 6. rozliczenia umów (noty odsetkowe, salda, wnioski o umorzenie);

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy wypełniony aktywny wzorzec PDF wysłać do Funduszu za pomocą skrzynki podawczej dostępnej w portalu beneficjenta, a następnie wydrukować i dostarczyć podpisany dokument do biura Funduszu. Zamiast wersji papierowej można również przesłać wniosek w wersji elektronicznej podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Dostarczone formularze (w wersji elektronicznej oraz papierowej) muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie. Do wniosku o dofinansowanie należy również dostarczyć do biura Funduszu dodatkowe dokumenty wymienione na ostatnich stronach wniosku.

Ocenie będą podlegać tylko wnioski które wpłyną w terminie naboru i:

 1. zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną)
  lub
 2. zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Wnioski, które wpłyną tylko w formie papierowej nie będą podlegały ocenie, a Wnioskodawca zostanie poinformowany o tym fakcie. Natomiast wnioski, które wpłyną tylko w formie elektronicznej bez podpisu elektronicznego trafią do bufora i nie będą podlegały nawet rejestracji. 

Za datę wpływu wniosku uznaje się datę zarejestrowania obu form wniosku w Funduszu (datę wpływu drugiej formy wniosku ). W przypadku wniosku tylko elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, datę jego rejestracji w skrzynce odbiorczej Funduszu.

Informujemy również, iż terminy zakończenia naborów mogą ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfos.com.pl.

Załączniki:

 1. Program „Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa”