Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza konkurs „Kampania informacyjno-edukacyjna – Eko-inwestycje w województwie świętokrzyskim” – Edycja 2021 r.

Celem konkursu jest:

  1. Promowanie inwestycji pokazujących korzystny wpływ na środowisko i komfort życia mieszkańców.
  2. Upowszechnienie informacji o rozwiązaniach technicznych i technologicznych, których stosowanie w znacznym stopniu wpływa na polepszenie jakości środowiska.
  3. Podniesienie świadomości ekologicznej, kształtowanie racjonalnych postaw i zachowań społeczności lokalnych, sprzyjających ochronie środowiska.
  4. Aktywizacja społeczeństwa do podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.
  5. Ukazanie możliwości pozyskania środków finansowych na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

Przedmiotem konkursu jest produkcja/emisja/przygotowanie filmu i zwiastuna filmu zawierającego treści wynikające z celu oraz tematu konkursu.

Przedstawienie w scenariuszu min. 20 eko-inwestycji zakończonych/zrealizowanych, z których zostanie wybranych 7 do realizacji filmu (z wyłączeniem inwestycji przedstawionych w edycji konkursu z 2020 roku).

Obszar tematyczny filmu – inwestycje z zakresu ochrony środowiska wykonane/ zrealizowane na terenie województwa świętokrzyskiego.

Czas trwania filmu: minimum 7-10 minut.

Czas trwania zwiastuna filmu: minimum 45 sekund.

Termin realizacji projektu: październik – grudzień 2021r. (max. do 15.12.2021r.).

W konkursie mogą brać udział podmioty mające doświadczenie w realizacji nagrań o wysokim standardzie, posiadające siedzibę/miejsce zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego oraz udokumentowane doświadczenie w realizacji produkcji nagrań telewizyjnych. Karty konkursowe należy złożyć do Biura obsługi WFOŚIGW w Kielcach do dnia 30.09.2021r. (data wpływu liczona jest jako termin dostarczenia do siedziby Funduszu). Szczegółowe warunki uczestnictwa (w tym terminarz konkursu) opisane są w regulaminie konkursu, który wraz z kartą konkursową dostępny jest na stronie internetowej www.wfos.com.pl