Szanowni Państwo
 
azbest usuwanieZarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków dla zadań dotyczących usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest.
Zadanie realizowane jest w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” zgodnie z umową między NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Kielcach.
 
 
 
 1. Beneficjenci programu: GMINY, POWIATY, ZWIĄZKI MIĘDZYGMINNE z terenu województwa świętokrzyskiego.


 2. Kwota przeznaczona na nabór w 2023 roku: 6 000 000,00 zł na cele bieżące, z czego:

  - 3 000 000,00 zł ze środków WFOŚiGW w Kielcach,

  - 3 000 000,00 zł ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

 3. Okres kwalifikowalności kosztów rozumiany jako data wystawienia faktury od 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r. z tym, że zadanie nie może być zakończone przed terminem złożenia wniosku.

 4. Termin przyjmowania wniosków:

Od godziny 7.30 w dniu 31.01.2023r. do dnia 03.02.2023 r.

Wnioski będą oceniane w kolejności wpływu do biura Funduszu.

Przy ocenie i wyborze przedsięwzięć brany będzie pod uwagę stopień pilności usunięcia i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest ustalony na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 roku (Dz.U. z 2010 roku, Nr 162, poz 1089).
W przypadku przedsięwzięć z mieszanymi stopniami pilności analizie podlegać będzie procentowy udział poszczególnych stopni pilności w stosunku do ogólnej ilości usuwanego azbestu w 2023 roku w gminie.
 

W przypadku wyczerpania puli środków wymienionych w pkt. 2, nabór może zostać zamknięty lub wstrzymany.
Wnioski, które nie zakwalifikowały się ze względu na wyczerpanie puli środków zostaną rozpatrzone negatywnie.
W przypadku zwolnienie się środków finansowych może zostać ogłoszony kolejny nabór wniosków.

...

ORYGINAŁ OGŁOSZENIA - pełna treść ogłoszenia

Załączniki:

  1. Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.
  2. Oświadczenie o stopniu pilności.