!!! UWAGA. NABÓR WNIOSKÓW WSTRZYMANY !!!

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza dodatkowy nabór wniosków dla zadań dotyczących usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest z I stopniem pilności usunięcia i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest ustalony na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 roku (Dz.U. z 2010 roku, Nr 162, poz 1089). Zadanie realizowane jest w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” zgodnie z umową między NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Kielcach.

 1. Beneficjenci programu: GMINY, POWIATY, ZWIĄZKI MIĘDZYGMINNE z terenu województwa świętokrzyskiego, z wyłączeniem gmin które uzyskały dofinansowanie w ramach w/w programu na podstawie podpisanych umów z WFOŚiGW w Kielcach w 2022 roku.
 2. Kwota przeznaczona na dodatkowy nabór w 2022 roku: 844 835,53 zł na cele bieżące, z czego:
  - 422 417,75 zł ze środków WFOŚiGW w Kielcach,
  - 422 417,78 zł ze środków NFOŚiGW w Warszawie.
 3. Okres kwalifikowalności kosztów rozumiany jako data wystawienia faktury od 01.01.2022 r. do 31.10.2022 r. z tym, że zadanie nie może być zakończone przed terminem złożenia wniosku.
 4. Termin przyjmowania wniosków:
  Od dnia 31.08.2022r. do dnia 09.09.2022 r.
  Wnioski będą oceniane w kolejności wpływu do biura Funduszu.
  Dofinansowane zostaną wnioski tylko z I stopniem pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest.
  W przypadku wyczerpania puli środków wymienionych w pkt. 2, nabór może zostać wstrzymany lub zamknięty.
  Wnioski, które nie zakwalifikowały się ze względu na wyczerpanie puli środków zostaną rozpatrzone negatywnie.
  W przypadku zwolnienie się środków finansowych może zostać ogłoszony kolejny nabór wniosków.
 5. Forma dofinansowania: DOTACJA

  - oryginał ogłoszenia

Załączniki:

 1. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
 2. Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.
 3. Oświadczenie o stopniu pilności.