strażWyniki naboru

W dniu 22.06.2020 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłosił nabór wniosków w ramach programu:

„Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych”

Program ma na celu dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w obrębie nieruchomości użytkowanej przez ochotnicze straże pożarne na ich cele statutowe, polegających na:

  1. termomodernizacji budynku (np. ocieplenie budynku zgodnie z przeprowadzonym audytem);
  2. zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych);
  3. zakupie i montażu instalacji ogrzewania elektrycznego przy jednoczesnym zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej;
  4. modernizacji źródła ciepła tj. wymianie kotła lub paleniska węglowego na gazowe, olejowe, elektryczne lub opalane biomasą, zastąpieniu kotła gazowego, olejowego, elektrycznego lub opalanego biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotła na węgiel lub ekogroszek);
  5. modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. lub c.w.u.;
  6. likwidacji istniejącego źródła ciepła z jednoczesnym podłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej;
  7. ograniczeniu zużycia energii elektrycznej i poszanowaniu energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia;
  8. wyżej wymienione zadania realizowane łącznie.
Beneficjentem programu mogło być stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna lub jednostka samorządu terytorialnego, z terenu województwa świętokrzyskiego.

Pula środków przeznaczonych przez WFOŚiGW w Kielcach na ten cel wyniosła 2.600.000,00 zł z czego:

w formie dotacji   – do 600.000,00 zł,
w formie pożyczki (jako uzupełnienie środków na realizację zadania)   – do 2.000.000,00 zł.

Zgodnie z ogłoszeniem o naborze do dnia 29.06.2020 wpłynęło 51 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 1.330.513,80 zł. z czego 2 wnioski w formie pożyczki jako uzupełnienie wkładu własnego na kwotę 44 945,00 zł i 49 wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na kwotę dwukrotnie przewyższającą alokację środków dotacyjnych tj. 1.285.568,80 zł. Po konsultacjach z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, postanowiono ograniczyć wsparcie dotacyjne dla maksimum 2 jednostek OSP w danej gminie oraz zmniejszyć maksymalną wartość dotacji dla zadań gdzie wnioskowana kwota dotacji przekraczała 20.000,00 zł o 25%. Takie działanie pozwoli na wsparcie 30 jednostek OSP z terenu woj. świętokrzyskiego w realizacji ww. inwestycji proekologicznych na łączną
kwotę dotacji  600 000 zł.

 - wyniki naboru - wnioski zakwalifikowane do dofinansowania (lista)