KPO barwy RP NextGenerationEU poziom zestawienie podstawowe RGB 1024x131

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, celem usprawnienia procesu oceny wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, zwraca się z uprzejmą prośbą o dołożenie należytej staranności przy przygotowywaniu wniosków.

Pragniemy zauważyć, że w roku bieżącym ponad 40 % ocenionych wniosków zawierało błędy lub było niekompletnych. Tak duża ilość wniosków zawierających błędy lub wymagających uzupełnień, zaburza rytmikę pracy i powoduje znaczne wydłużenie ich oceny. Zwrócić należy bowiem uwagę, iż w przypadku wniosków zawierających błędy lub braki niezbędne jest ich odsyłanie do korekty, a następnie ponowna ocena wniosku przez pracownika prowadzącego. Powyższe wymaga zwiększenia nakładu pracy na ocenę wniosku, przez co wydłuża się czas oceny, a sumaryczna liczba ocenionych wniosków, przygotowanych umów i wypłaconych środków w skali roku jest mniejsza.

Analiza jednoznacznie pokazuje, że we wspólnym interesie wszystkich stron leży poprawne przygotowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie i płatność. Aby uniknąć powyższych problemów prosimy zwrócić uwagę na następujące aspekty:

 1. poprawność wprowadzonych danych (tj. czy prawidłowo wskazane zostały dane Beneficjenta, jak również dane dotyczące nieruchomości, tj.: nazwisko beneficjenta, adres do korespondencji, PESEL, mail, numer działki i numer Księgi wieczystej),
 2. kompletność wniosku (czy zostały dołączone wszystkie niezbędne załączniki, w tym:
  • zaświadczenie o dochodach wydane przez ośrodek pomocy społecznej – jeśli dotyczy,
  • umowa z wykonawcą – w przypadku prefinansowania,
  • zgody współwłaścicieli / współmałżonka, – jeśli dotyczy,
  • dokument potwierdzający własność budynku – w przypadku, gdy brak jest założonej księgi wieczystej dla nieruchomości,
 3. czy wniosek oraz załączniki zostały podpisane przez właściwe osoby,
 4. czy suma kontrolna na każdej stronie wniosku składanego w formie papierowej jest zgodna z sumą kontrolną wniosku elektronicznego złożonego za pośrednictwem systemu GWD,
 5. w przypadku prefinansowania, czy umowa z wykonawcą nie zawiera błędów, tj.:
  • czy wskazane zostały daty rozpoczęcia i zakończenia zadania (dzień/ miesiąc / rok) i czy są one zgodne z danymi we wniosku,
  • czy zakres umowy objęty prefinansowaniem został należycie określony,
  • czy podane kwoty netto / brutto są zgodne z kwotami wskazanymi we wniosku,
  • czy prawidłowo podano adres inwestycji.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z Regulaminem naboru wniosków w przypadku rezygnacji z wniosku i złożenia nowego wniosku niezbędne jest zachowanie właściwej kolejności, tj. najpierw należy złożyć rezygnację z pierwszego wniosku, a następnie złożyć kolejny wniosek.

W ocenie Funduszu dołożenie należytej staranności na etapie aplikowania o dofinansowanie z całą pewnością usprawni i przyspieszy proces oceny wniosków i zawierania umów. Jesteśmy przekonani, że wzajemna współpraca oraz uwzględnienie powyższych aspektów wpłynie na sprawniejszą realizację PP „Czyste Powietrze” w naszym województwie.