Konferencja prasowa „Działalność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na rzecz ochrony środowiska w Województwie Świętokrzyskim”.

Wzrost majątku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z 2,3 mln zł w  1993 r.  do blisko  300 mln zł na koniec roku 2016. Wydatkowane w latach 1993-2016 na ochronę środowiska 830,8 mln zł, czego 709,2 mln zł w formie pożyczek oraz 121,6 mln zł w formie dotacji. Za te pieniądze wybudowanych lub zmodernizowanych zostało 159 oczyszczalni ścieków, 4 tys. km kanalizacji sanitarnej, 8 zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych oraz poddanych  termomodernizacji ok. 200 obiektów. Te imponujące dane zostały przekazane na konferencji prasowej poświęconej działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na rzecz ochrony środowiska w latach 1993-2017, która odbyła się w dniu 23 maja 2017  r. w siedzibie Funduszu.

Ich dopełnieniem były  informacje na temat:
  • pełnienia przez WFOŚiGW w Kielcach w latach 2007-2016 funkcji Instytucji Wdrażającej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla 16 projektów (15 projektów z gospodarki wodno-ściekowej i 1 z gospodarki odpadami) na łączną wartość wdrażanych projektów 659, 4 mln zł, przy ich łącznym wsparciu bezzwrotnym z Funduszu Spójności w wysokości 358,5 mln. zł i wsparciu zwrotnym z Funduszu kwotą 132,5 mln. zł (pożyczki na pokrycie wkładu własnego beneficjentów),
  • wspierania jako priorytetowych w ostatnich latach zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, przy wsparciu Funduszu projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na poziomie 88 mln zł, zaś projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 33,3 mln. zł.    

W trakcie konferencji zaprezentowano także, cieszące się dużą popularnością wśród Beneficjentów, programy:
  • „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków” - Edycja I i II – działający w latach 2016-2017 (łączna alokacja ponad 13,5 mln zł) ,
  • „Dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków” - Edycja I i II – również działający w latach 2016-2017 (łączna alokacja ponad 1 mln zł),
  • „ZORZA” - Czyste powietrze nad Świętokrzyskim – uruchomiony w 2017 r. (alokacja 2,5 mln zł),
  • Program dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej – uruchomiony w 2017 r. – alokacja 2,16 mln zł.

Pokazano też istotny obszar działania Funduszu w ostatnim czasie – udział w projekcie pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach tego działania doradcy energetyczni m.in. zweryfikowali pozytywnie 82 Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).