strażSzanowni Państwo

W związku ze zmianą zaakceptowanego przez Ministra Środowiska „Zestawienia sprzętu przewidzianego do zakupu w 2020 r. ze środków NFOŚiGW w ramach Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska z dnia 30 października 2015 r.”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza od dnia 16.09.2020 nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”.

Podmiotem mogącym ubiegać się o dofinansowanie jak również wysokość środków możliwych do pozyskania z WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie jest Ochotnicza Straż Pożarna w Przyłogach (gm. Smyków). W załączeniu zaktualizowane „Zestawienie sprzętu /…/”.

Wniosek od OSP w Przyłogach musi wpłynąć do biura Funduszu do dnia 18.09.2020 roku.

W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu od 16.09.2020 roku za pomocą portalu beneficjenta lub platformy ePUAP.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:
  1. założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/ (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”.
  2. pobrać a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dla dziedziny Racjonalne Gospodarowanie Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi, dostępny po lewej stronie „DOSTĘPNE FORMULARZE WNIOSKÓW OFERTA DOFINANSOWAŃ”, odnośnik „NABORY CIĄGŁE -wnioski-” po zalogowaniu w portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych,
  3. wysłać go do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta,
  4. wydrukować wniosek, podpisać i dostarczyć, wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce.

w godzinach jego pracy tj. 7:30-15:30.

Zamiast wersji papierowej można również przesłać wypełniony formularz wniosku w wersji elektronicznej podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko wnioski które wpłyną w terminie naboru i:
  1. zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną) lub
  2. zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
Wnioski, które wpłyną tylko w formie papierowej nie będą podlegały ocenie, a Wnioskodawca zostanie poinformowany o tym fakcie. Natomiast wnioski, które wpłyną tylko w formie elektronicznej bez podpisu elektronicznego, trafią do bufora i nie będą podlegały nawet rejestracji.  

Za datę wpływu wniosku uznaje się datę zarejestrowania obu form wniosku w Funduszu (datę wpływu drugiej formy wniosku ). W przypadku wniosku tylko elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, datę jego rejestracji w skrzynce odbiorczej Funduszu.

Informujemy również, iż termin zakończenia naboru może ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfos.com.pl.

- Oryginał ogłoszenia


Załączniki:


1.    zaktualizowane „Zestawienie sprzętu przewidzianego do zakupu w 2020 r. ze środków NFOSiGW w ramach Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska z dnia 30 października 2015 r.”.