Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że przystępuje do prac nad tworzeniem listy zadań do dofinansowania w 2022 roku, planowanych do realizacji przez państwowe jednostki budżetowe. W celu jej przygotowania prosimy o złożenie zapotrzebowania na środki finansowe WFOŚiGW w Kielcach zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do pisma.

Listy zadań planowanych do realizacji przyjmowane będą do dnia 31.03.2021 roku.

Za termin dostarczenia dokumentów do Funduszu, uznaje się datę ich wpływu do biura w godzinach jego pracy.

Po analizie złożonego zapotrzebowania i wstępnym wyborze zadań przez WFOŚiGW w Kielcach do dofinansowania, zostanie ogłoszony nabór wniosków, o którym zostaną Państwo poinformowani odrębnie.

Przypominamy, że typy zadań, rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie, warunki dofinansowania i koszty kwalifikowane, określone są dla poszczególnych priorytetów dziedzinowych w „Szczegółowych warunkach otrzymania pomocy finansowej” stanowiących załącznik nr 1 do Uchwały Nr 36/19 z dnia 05.04.2019r. w sprawie określenia warunków dofinansowania i rozliczania zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe w ramach środków przekazywanych za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa oraz w „Katalogu kwalifikacji kosztów…”