Szanowni Państwo

OZE1Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, na podstawie Uchwały nr 27/21 Rady Nadzorczej z dnia 30 kwietnia 2021 r. ogłasza nabór wniosków preferencyjnego finansowania pożyczkowego dla zadań dotyczących zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych oraz zakupu i montażu pomp ciepła w ramach Programu Pilotażowego „OZE ŚWIĘTOKRZYSKIE”ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła.

 1. Beneficjenci programu:

  • osoby fizyczne,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • spółdzielnie mieszkaniowe,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • kościelne osoby prawne i związki wyznaniowe,
  • przedsiębiorcy,
  • inne podmioty wykorzystujące energię na własne potrzeby.

 2. Kwota przeznaczona na nabór: 5 000 000,00 zł na cele inwestycyjne.

  Kwota na nabór może zostać zmieniona decyzją Zarządu WFOŚiGW w Kielcach.

 3. Okres kwalifikowalności kosztów rozumiany jako data wystawienia pierwszej faktury: od dnia 01-04-2021 r. do zakończenia realizacji inwestycji (spisania protokołu końcowego), z zastrzeżeniem, iż na dzień złożenia wniosku zadanie nie może być zakończone.


 4. Termin przyjmowania wniosków:
Terminy składania wniosków: nabór ciągły od 17.05.2021 r. do wykorzystania środków finansowych lub do decyzji Zarządu Funduszu o zawieszeniu lub zakończeniu naboru, jednak nie później niż do dnia 31 października 2021 r.

Informujemy również, iż ze względu na dostępną pulę środków, termin zakończenia naboru może ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany o czym będą Państwo informowani na stronie internetowej: www.wfos.com.pl.

Wnioski będą oceniane w kolejności wpływu do biura Funduszu.