Zarząd WFOŚiGW w Kielcach ogłasza nabór wniosków wniosków dla zadań realizowanych w 2018 roku wspierających się w priorytety z Listy przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez WFOŚiGW w Kielcach, "B.II.3. Wspieranie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zakresie Ochrony Środowiska na potrzeby ratownictwa  chemicznego i ekologicznego." do dofinansowania w formie dotacji.

- druk wniosku,
- komplet dokumentów,
- oryginał ogłoszenia nabory.

Nabór wniosków będzie trwał do 19.06.2018 r.