Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zakończone zostały prace Komisji  konkursowej  dotyczące konkursu pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna - Ekoinwestycje w województwie świętokrzyskim”.

W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęły 2 karty konkursowe złożone przez:

  1. Świętokrzyską Grupę Mediową Sp. z o.o.
  2. Telewizję Świętokrzyską Andrzej Kazanowski.

W wyniku dokonanej oceny przez Komisję konkursową złożonych kart konkursowych stwierdzono, że karta wraz z dokumentami złożona przez Świętokrzyską Grupę Mediową Sp. z o.o. nie spełnia wymagań formalnych.

Ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie Karty Konkursowe, które uzyskają pozytywną ocenę formalną. W ramach oceny formalnej i merytorycznej karty złożonej przez Telewizję Świętokrzyską Andrzej Kazanowski, zadanie uzyskało  52 punkty.

Na podstawie regulaminu Komisja konkursowa może nie przyznać nagrody, jeśli żaden z Wnioskodawców nie uzyska min. 60 pkt. W związku z powyższym Komisja konkursowa postanowiła nie przyznawać nagrody a Zwycięzca konkursu nie został wyłoniony.