Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2022 roku wpisujących się w program „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza mające na celu likwidację niskiej emisji z piecyków gazowych do produkcji ciepłej wody użytkowej” dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2023 roku”
 
Pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań w formie pożyczki wynosi 2 000 000,00 zł, termin składania wniosków od dnia 07.03.2023 od godziny 7:30 do wyczerpania środków, nie później niż do 14.03.2023 do godz. 15:30.
 
 
Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie, zgodnie z treścią programu:

- spółdzielnie mieszkaniowe,
- wspólnoty mieszkaniowe.

Szczegółowe warunki dofinansowania określone są w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Nadmieniamy, iż w 2023 roku w ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu za pomocą portalu beneficjenta lub platformy ePUAP.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:


  • Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie  https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/
    (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”.

  • Pobrać (dla właściwej dziedziny dofinansowania) a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po lewej stronie DOSTĘPNE FORMULARZE WNIOSKÓW OFERTA DOFINANSOWAŃ odnośnik NABORY CIĄGŁE – WNIOSKI po zalogowaniu w portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.

  • Wysłać go do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w Portalu Beneficjenta.

Wydrukować wniosek, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi we wniosku oraz w spisie wymaganych załączników do:


Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce.

w godzinach jego pracy tj. 7:30-15:30


Uwaga do powyższego: prosimy o zachowanie następującej kolejności dostarczania wersji wniosków, jako pierwsza (elektroniczna) powinna zostać wysłana do Funduszu za pomocą skrzynki podawczej dostępnej w portalu beneficjenta, a dopiero po tym dostarczona jego papierowa wersja. Wersja papierowa winna być dostarczona w terminie do 30 dni od złożenia wersji elektronicznej. W przypadku przekroczenia ww. terminu wniosek rozpatrzony zostanie negatywnie.

Zamiast wersji papierowej można również przesłać do biura funduszu wypełniony formularz wniosku w wersji elektronicznej podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną (ciąg znaków w górnej części formularza wniosku generowany po kliknięciu „sprawdź”) umieszczoną na każdej stronie dokumentu.

Ocenie merytorycznej będą podlegać tylko wnioski które wpłyną w terminie naboru i:

a.    zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną)
lub
b.    zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.


Wnioski, które wpłyną tylko w formie papierowej lub z przekroczeniem 30-dniowego terminu pomiędzy wersją elektroniczną i papierową będą ocenione negatywnie, a Wnioskodawca zostanie poinformowany o tym fakcie pisemnie. Natomiast wnioski, które wpłyną tylko w formie elektronicznej bez podpisu elektronicznego, trafią do bufora i nie będą podlegały nawet rejestracji.

Za datę wpływu wniosku uznaje się datę zarejestrowania obu form wniosku w Funduszu (datę wpływu drugiej formy wniosku ). W przypadku wniosku tylko elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, uznaje się datę jego rejestracji w skrzynce odbiorczej Funduszu.

Informujemy również, iż terminy zakończenia naborów mogą ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfos.com.pl.


Załączniki oraz odnośniki do dokumentów warunkujących uzyskanie dofinansowania:

1.    Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków:

Uchwała nr 3/23 zatwierdzająca Program „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza mające na celu likwidację niskiej emisji z piecyków gazowych do produkcji ciepłej wody użytkowej” dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2023 roku”.

2.    „Pozostałe dokumenty wymagane do złożenia wniosku (wymienione w formularzu wniosku o dofinansowanie)
http://wfos.com.pl/dla-beneficjentow/dokumenty-beneficjenci/wniosek-zasady-zalaczniki


oryginał ogłoszenia