WFOŚiGW w Kielcach ogłasza naboru wniosków w trybie konkursowym w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – Część I” (nabór wniosków nr 4).

Cel i przedmiot naboru
 1. Celem naboru wniosków jest wyłonienie zadań, które w jak najlepszym stopniu przyczynią się do podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej, upowszechniania wiedzy, aktywizacji społeczeństwa, budowania społeczeństwa obywatelskiego i kształtowania postaw proekologicznych społeczeństwa.
 2. Wnioski należy składać w jednej z kategorii tematycznej:
  A. Efektywność energetyczna/OZE;
  B. Niskoemisyjny transport;
  C. Przeciwdziałanie emisjom;
 3. Nabór dotyczy przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej realizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego w latach 2023-2025 z zastrzeżeniem punktu III.5, (płatności muszą być poniesione w 2023 roku zgodnie z III.11), w tym m.in:
  • programów edukacyjnych,
  • kampanii edukacyjno-informacyjnych,
  • publikacji, wydawnictw,
  • audycji, filmów, spotów,
  • szkoleń, warsztatów,
  • seminariów, konferencji,
  • pomocy dydaktycznych,
  • zajęć w terenie,
  • materiałów prasowych,
  • konkursów o zasięgu wojewódzkim,
  • infrastruktury służącej edukacji ekologicznej,
  • modernizacji ośrodków edukacji ekologicznej/wyposażenia (wraz ze zrealizowaniem programu edukacyjnego).
 4. Zasięg realizacji zadań: osoby z terenu województwa świętokrzyskiego.

  Pliki do pobrania:
 1. Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej
 2. Załącznik nr 1 do PP Katalog Kosztów Kwalifikowanych i tabela kosztów
 3. Wniosek do pobrania PRWEE - do pobrania portal beneficjenta
 4. Informacje do wniosku WFOŚ
 5. Opis zadania
 6. Tabela efektywności kosztowej
 7. Karta oceny wniosku 2023
 8. Lista rankingowa
 9. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez WFOŚiGW w Kielcach
 10. Regulamin naboru wniosków w trybie konkursowym w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – Część I”
  (nabór wniosków nr 4).