Kielce, 04.04.2019 r.

Szanowni Państwo

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że przystępuje do prac nad tworzeniem listy zadań do dofinansowania w 2020 roku, planowanych do realizacji przez państwowe jednostki budżetowe (pjb). W celu jej przygotowania prosimy o złożenie zapotrzebowania na środki finansowe WFOŚiGW w Kielcach na rok 2020, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Listy zadań planowanych do realizacji przez pjb przyjmowane będą w formie ww. zapotrzebowania do 19.04.2019 roku. Za termin dostarczenia dokumentów do WFOŚiGW w Kielcach uznaje się datę ich wpływu do biura Funduszu w godzinach jego pracy.

Nabór wniosków o dofinansowanie zadań w formie przekazania środków finansowych za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa, zostanie dokonany w oparciu o powstałą w wyniku ww. zapotrzebowania i poddaną analizie listę zadań. O naborze wniosków zostaniecie Państwo poinformowani odrębnie.

Przypominamy, iż typy zadań i warunki dofinansowania określone są dla poszczególnych priorytetów dziedzinowych w „Szczegółowych warunkach otrzymania pomocy finansowej” stanowiących załącznik nr 1 do Uchwały Nr 36/19 z dnia 05.04.2019 r. w sprawie określenia warunków dofinansowania i rozliczania zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe w ramach środków przekazywanych za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa.