Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków dla zadań dotyczących usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest. Zadanie realizowane jest w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” zgodnie z umową między NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Kielcach.

Termin przyjmowania wniosków: Od dnia 03.03.2020r. do dnia 18.03.2020 r.

Poza wymienionymi we wniosku dokumentami (spis dokumentów) należy wypełnić oświadczenie dotyczące stopnia pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Nadmieniamy, iż w 2020 roku w celu wypełnienia wniosku należy skorzystać z portalu beneficjenta. Beneficjenci, którzy nie posiadają konta w portalu powinni je założyć i dostarczyć do biura Funduszu wymagane dokumenty rejestracyjne. Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu w pełnym zakresie. Dodatkowo portal udostępnia funkcjonalność zakładania kont dla pracowników firmy-instytucji przez głównego administratora danej jednostki. Dodatkowe informacje znajdą państwo na portalu beneficjenta w sekcji "pytania i odpowiedzi".

Należy wypełnić wniosek przygotowany specjalnie dla zadań dotyczących usuwania materiałów zawierających azbest, który dostępny jest w portalu beneficjenta w zakładce PROGRAMY I KONKURSY - wnioski (wersja 3.1.3 - lub późniejszy, obowiązuje od dnia 27.02.2020).

Za datę zakończenia zadania i osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego proszę przyjąć 15.09.2020r.

Dostarczone formularze (w wersji elektronicznej oraz papierowej) muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie. Do wniosku o dofinansowanie należy również dostarczyć do biura Funduszu dodatkowe dokumenty wymienione na ostatnich stronach wniosku.

W części finansowej wniosku proszę nie dzielić wnioskowanej dotacji na NFOŚiGW i WFOŚiGW tylko całą wnioskowaną kwotę dotacji proszę wpisać w pole dotyczące dotacji na cele bieżące z WFOŚiGW w Kielcach.